Adatvédelmi tájékoztató

1. Előszó

Adatkezelő adatai

Zöldpont’98 Kft., továbbiakban: Cég
A cég székhelye: 2730 Albertirsa, 074.hrsz.
A cég honlapja: https://zoldpont98.hu/
Kapcsolattartás: beszerzes@zoldpont98.hu
Telefonszámunk: +36 30/670 1990
Adószámunk: 11797946-2-13

Az oldal célja az, hogy információt nyújtson a felhasználó számára, hogyan használhatja és védheti személyes adatait.
Minden adatot az 2011. évi CXII. törvénynek (Infotv.) és a 2018. május 25-től az általános adatvédelmi rendeletnek (GDPR) megfelelően használunk fel.

Adatkezelési alapelvek

A személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeljük.
A személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból kezeljük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon, valamint az adatkezelési tevékenységeink csak a célhoz szükséges mértékre korlátozódnak.
A cég minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat az érintettek jelzése esetén haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.
A személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.

Megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

Mi történik, ha nem ad meg személyes adatokat?

Megkeresése alkalmával Ön nem köteles arra, hogy adatokat szolgáltasson a Cégnek. Ha azonban nem adja meg az információt, előfordulhat, hogy egyáltalán vagy nem megfelelően tudjuk feldolgozni például kérését, jelentkezését.

2. Adatkezelési fogalmak

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. (GDPR, 4. cikk)

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés. (GDPR, 4. cikk)

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja. (GDPR, 4. cikk)

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. (GDPR, 4. cikk)

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak. (GDPR, 4. cikk)

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez. (GDPR, 4. cikk)

3. Az Ön jogai

 • Ön az adatkezelésről tájékoztatást kérhet,
 • Kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, hordozását és kiegészítését,
 • Tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével),
 • Bíróság előtt jogorvoslattal élhet,
 • A felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).

Felügyelő Hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: https://naih.hu/

Az Ön kérelme esetén tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt:

 • Adatairól,
 • Azok forrásáról,
 • Az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
 • Időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
 • Az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről,
 • Adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről,
 • az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről,
 • Automatizált döntéshozatalról és / vagy profilalkotás használatáról.

A kérelem benyújtásától számított 1 hónapon belül adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított 1 hónapon belül megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 1 hónapon belül írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az Ön lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg a Céget.

Melyek a főbb irányadó jogszabályok tevékenységünkre?

 • A természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Info tv.)
 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)
 • Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)
 • A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
 • A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)
 • A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény

4. A kezelt adatok köre

A Cég csak olyan adatokat kezel, aminek adatkezelési célja meghatározott valamint jogalapja indokolt, és csak az adatkezelési tájékoztatóban megadott időtartamon belül tárolja azokat. Amennyiben a megbízási szerződés felbomlik, a tevékenységet érintő adatok köre is törlésre kerül.

A Cég – a megkeresések nyomonkövethetőségének érdekében – az alábbi típusú adatokat gyűjti és kezeli:

Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja Jogalap Kezelt adatok Időtartam
Honlap látogatása
A honlap rendeltetésszerű működésének biztosítása
A szolgáltatásaink ellenőrzése és javítása
A rosszindulatú, weboldalunkat támadó látogatók beazonosítása
A látogatottság mérésére
Statisztikai célok
A Cég jogos érdeke
(GDPR 6. cikk f))
látogató IP címe
a látogatás időpontja
a meglátogatott aloldalak adatai
az Ön által használt operációs rendszer és böngésző típusa
12 hónap
Ügyintézés, kapcsolatfelvétel
Cél: észrevételre, panaszra válaszadás (Legyen a partnerünk! és Kapcsolat)
A Cég jogi kötelezettsége
(GDPR 6. cikk c))
teljes név/cégnév
adószám
kapcsolattartó neve
e-mail cím
telefonszám
levelezési cím
egyéb személyes üzenet
a kérdőívre adott egyéb specifikus válaszok
5 évig

5. Egyéb rendelkezések

A Cég fenntartja magának a jogot, hogy egyoldalú döntése alapján bármikor megváltoztassa ezt az Adatvédelmi Szabályzatot, amelyről szükség esetén e-mailben értesítjük Önt. A módosításokról részletes információt a Cég frissített honlapján találhat. Minden alkalommal, amikor meglátogatja ezt a webhelyet, ellenőrizze ezt a Szabályzatot, hogy nem történt-e változás az Ön számára fontos szekciókban.

Zöldpont’98 Kft., 2021.05.14.

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap